Scootbezorgd.nl

Gaduation: Alter Aging

2020

 

 

NL

Scootbezorgd.nl is een sociale en duurzame bezorgdienst. Anders dan je gewend bent, rijden onze bezorgers op een scootmobiel of elektrische rolstoel. Waar het normaal gesproken om snelheid draait met een onpersoonlijk karakter, draait het bij ons om persoonlijk contact, het creëren van een netwerk met collega’s en actief in het leven staan.

 

Werken draait voor ons niet alleen om resultaten maar ook om het plezier!

Wij zien een scootmobiel niet als een beperking maar als een mogelijkheid. We bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek in het hart van de samenleving. Werken heeft een bewezen positieve invloed op je leven. Het draagt bij aan het gevoel van betekenis te zijn, er toe doen en erbij te horen. Helaas is het niet voor iedereen even makkelijk om een passende baan te vinden. 80% van werkzoekende met een beperking of aandoening heeft moeite met het vinden van werk. Ook voor gepensioneerden is het niet altijd even makkelijk. Er werken nu ongeveer 200.000 gepensioneerden door na hun pensioen. Zij kunnen en willen vaak veel meer betekenen in de samenleving maar krijgen daar niet altijd de kans voor. Simpelweg omdat economische winst vaak zwaarder weegt dan sociale winst. Met het oog op actieve ouderen, niet toereikende pensioenen/uitkeringen, jongere mensen met een beperking die graag willen werken, wordt het tijd dat we de arbeidsmarkt inclusiever maken.

 

En weet je? Een scootmobiel mag met 45 km per uur op de rijbaan rijden, sneller dan een elektrische fiets en kan bij drukte ook gewoon de stoep op!

 

 

 

Start-up 2021

scootbezorgd.nl

In collaboration with Frouke Engel

EN

Scootbezorgd.nl is a social and sustainable delivery service. Other then what you are used to, our delivery drivers drive a mobility scooter or electric wheelchair. Where such companies normally focus on speed with an impersonal character, for us it is about personal contact, creating a network with colleagues and being active in life.

 

For us, work is not only about results but also about fun!

We do not see a mobility scooter as a limitation but as an opportunity. We offer people with a distance from the job market a place in the heart of the society.

Working has a proven positive influence on your life. Unfortunately, it’s not easy for everyone to find a suitable job. 80% of job seekers with a disability or disorder have difficulty finding work and for retirees it isn’t easy either. About 200,000 retirees are continuing to work after their retirement. They can and often want to have a more meaningful role in society, but they are not always given the opportunity to do so. Simply because economic profit often outweighs social profit. In view of active elderly, inadequate pensions / benefits, and younger people with disabilities who want to work, it is time we make the job market more inclusive.

 

And do you know? A mobility scooter is allowed to drive on the road at 45 km per hour, faster than an electric bicycle and can drive on the sidewalk when it is busy!

 

 

Copyright 2021 Myrthe Rosema